REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.malyprofesorek.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Serwis z materiałami edukacyjnymi i grami online, działający pod adresem www.malyprofesorek.pl, prowadzony jest przez IR-MAX Iryna Kovalchuk, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5222938695, numer Regon: 144825654, zwaną w dalszej części niniejszego Regulaminu Operatorem Dane kontaktowe:
a) adres pocztowy: ul. Twórcza 65/2, 03-289 Warszawa
b) adres poczty elektronicznej: kontakt.malyprofesorek@gmail.com
2. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora oraz korzystania z serwisu z materiałami edukacyjnymi i grami online (zwanego w dalszej części Regulaminu Serwisem), jak również przedmiot oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług. Zasady korzystania z Serwisu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
3. Serwis kierowany jest to wszystkich Użytkowników korzystających z sieci internetowych i ma zasięg międzynarodowy. Serwis prowadzony jest bezterminowo. Za Użytkownika według niniejszego Regulaminu uważa się osobę fizyczną, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu poprzez zakup usługi Abonamentu.
4. Dokonując rejestracji w Serwisie oraz wykupując Abonament, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez Operatora, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

II. ŚWIADCZONE USŁUGI I ICH CENA


1. W ramach prowadzonego Serwisu Operator świadczy odpłatne usługi w zakresie udostępniania Użytkownikom gier i zabaw dydaktyczno-terapeutycznych online oraz plików pdf do pobrania z Serwisu i samodzielnego wydruku.
2. Dostęp do usług odbywa się poprzez stronę internetową www.malyprofesorek.pl i wymaga uprzedniego zarejestrowania się w Serwisie, zawarcia umowy dostępu do jego zawartości poprzez złożenie zamówienia oraz opłacenia abonamentu.
3. Umowa, o której mowa powyżej, zawarta zostaje na czas określony. Czas obowiązywania umowy uzależniony jest od okresu, na jaki wykupiony został abonament, zgodnie z postanowieniami ust. 5.
4. Z chwilą upływu okresu, na który zamówiona została usługa, umowa wygasa bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia woli przez Użytkownika w tym zakresie. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Użytkownika do zawarcia nowej lub przedłużenia dotychczasowej umowy na zasadach i warunkach określonych w niniejszym punkcie.
5. Wysokość abonamentu uzależniona jest od okresu, na który zamawiana jest usługa, określona w ust.1 i wynosi:
a) 50 PLN brutto – 6 miesięczny dostęp do materiałów w wersji pdf
b) 100 PLN brutto – 12 miesięczny dostęp do materiałów w wersji pdf
c) 50 PLN brutto – 6 miesięczny dostęp do ćwiczeń i gier online
d) 100 PLN brutto – 12 miesięczny dostęp do ćwiczeń i gier online
e) 75 PLN brutto – 6 miesięczny materiałów w wersji pdf oraz ćwiczeń i gier online
f) 150 PLN brutto - 12 miesięczny materiałów w wersji pdf oraz ćwiczeń i gier online
6. Abonament, o którym mowa w ust.5, może być opłacony wyłącznie przez osobę pełnoletnią w trakcie składania zamówienia za pomocą: a) przelewu tradycyjnego lub internetowego bezpośrednio na konto bankowe Operatora b) elektronicznych form płatności, udostępnione na stronach Serwisu, obsługiwanych są przez system płatności online Przelewy24.pl. Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega na stronach Przelewy24.pl, odpowiedniego banku lub firmy Polcard. Operator nie odpowiada za ewentualne błędy w działaniu systemu Przelewy24.pl.
7. Zamówienie może zostać anulowane jeśli nie uda się zautoryzować transakcji w elektronicznym systemie płatniczym Przelewy24.pl, banku lub firmy Polcard. Płatność może być uiszczona w innym terminie po uprzednim kontakcie i ustaleniu tego faktu z Operatorem
8. Usługa uruchamiana jest automatycznie po dokonaniu płatności, o której mowa w ust.5. Dzień uruchomienia dostępu do usługi jest pierwszym dniem okresu, w jakim świadczona jest usługa, przy czym jej rozpoczęcie, następuje przed upływem czternastodniowego terminu od zawarcia umowy, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
9. Abonament nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Operatora.
10. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w świadczonych usługach, jak również prawo do zmian w wysokości abonamentu za poszczególne usługi.
11. Wartość poszczególnych abonamentów wyrażona została jako ceny brutto i zawierają stosowną stawkę podatku VAT.

III. ZASADY REJESTRACJI W SERWISIE


1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu potencjalny Użytkownik powinien zarejestrować się w celu utworzenia swojego Konta.
2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne dla Użytkownika, przy czym brak założenia Konta uniemożliwia korzystanie z materiałów zamieszczonych w Serwisie i dokonania zakupu Abonamentu.
3. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu realizacji Umowy, zakupu Abonamentu oraz dla celów wskazanych w Polityce Prywatności i Cookies.
4. Z chwilą założenia Konta Użytkownik nabywa prawo zakupu jednego z typów Abonamentu. Z tą samą chwilą pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem zawierana jest Umowa o korzystanie z Serwisu. Konto może być przypisane tylko do jednego Użytkownika. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
5. Umowa o korzystanie z Serwisu może zostać rozwiązana przez Użytkownika bez podania jakichkolwiek przyczyn. W tym celu Klient powinien wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres kontakt.malyprofesorek@gmail.com. Niewykorzystana kwota abonamentu zostanie zwrócona Użytkownikowi proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych dni do końca Abonamentu.
6. Umowa o korzystanie z Serwisu może zostać rozwiązania przez malyprofesorek.pl w przypadku naruszenia przez Klienta jego zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Wówczas zwrot niewykorzystanej kwoty Abonamentu Użytkownikowi nie przysługuje.
7. Sposób oraz zasady ochrony danych osobowych wskazanych podczas rejestracji, określa Polityka Prywatności Serwisu, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.
8. Każdy Użytkownik, którego dane znajdują się w bazie danych Serwisu, ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.

IV. PRAWA AUTORSKIE


Wszelkie materiały tekstowe i graficzne zamieszczone w Serwisie stanowią własność Operatora lub też Operator posiada stosowną licencję na ich wykorzystanie. Zakres ochrony praw autorskich określony został w Polityce Prywatności Serwisu, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

V. WARUNKI REKLAMACJI


1. Wszelkie reklamacje związane z zawarciem umowy o dostęp do świadczonych przez Operatora usług, jak i korzystania z Serwisu należy przesyłać drogą elektroniczną na adres kontakt.malyprofesorek@gmail.com.
2. Serwis zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania stosownego oświadczenia od Użytkownika przesłanego drogą elektroniczną.
3. Odpowiedź na złożoną reklamacje przesłana zostanie nie później niż ostatniego dnia, określonego w ust.2, na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Operatora blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, w stosunku do konsumentów przepisy Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta o oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.